Projekt "Zagrajmy o sukces"
27.09.2010.

Od września 2010 roku do listopada 2011 roku realizowany będzie w naszej szkole projekt „Zagrajmy o sukces”, który jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Odbiorcami projektu są uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego.

Uczniowie klas drugich zostaną objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje kluczowe w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Będą to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie m.in. nauk przyrodniczo-matematycznych, języków obcych i zajęć informatyczno-telekomunikacyjnych, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Dodatkowo młodzież zostanie objęta doradztwem edukacyjno-zawodowym w zakresie możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz zajęciami sportowymi.
Więcej informacji o projekcie i udziale w nim udziela p. Joanna Chodkowska – koordynator projektu w naszej szkole.