Strona główna arrow Pomoc przedmedyczna
Zespół Szkół Nr 5 | 24.06.2019.
ADRES SZKOŁY

Zespół Szkół Nr 5
im. Unii Europejskiej
07-410 Ostrołęka
ul. Ks.F.Blachnickiego 5
tel./fax (029)760-36-92

e-mail: ZS Nr 5


REKRUTACJA 2019/2020

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Kwestionariusz liceum
Strona główna
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

BIBLIOTEKA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Plan zajęć 2018/2019
Rozkład dzwonków
Kalendarz 2018/2019
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019
Ważne wydarzenia ZS 5
DYŻURY
Dyrekcja
Pedagog i psycholog
Sekretariat
Rada Rodziców
DOKUMENTY
Statut ZS Nr 5
Zmiany w statucie ZS Nr 5
Regulamin Dziennika Elektronicznego
WYCHOWAWCZE
Program wychow. III LO
Program wychow.Gim.Nr 5
INDYWIDUALNY TOK NAUKI
Wytyczne
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Liceum
Gimnazjum
PROJEKTY ZS5
Projekt Comenius
Zagrajmy o sukces
Pomoc przedmedyczna
Enjoy,explore and learn
EEGBL Liga Europejska Koszykówki
Projekt edukacyjny gimn
INFORMACJE
Osiągnięcia Liceum
Osiągnięcia Gimnazjum
Lista nauczycieli
STOWARZYSZENIE ZS5

GOŚCIMY
Odwiedza nas 1 gość
Galeria zdjęć
WARTO ZOBACZYĆ

Portal Unii Europejskiej


DODAJ DO ULUBIONYCH
 
 
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
POGODA
 
 
 
Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 5 w Ostrołęce Drukuj Wyślij znajomemu
28.02.2012.

Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

1. Ustawa o z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(t.j.Dz.U.2004r.Nr 256,poz.2572 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych studiów , publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2004r. Nr 26, poz. 232 ze zm.)
4. Zarządzenie Kuratora Mazowieckiego nr 12 z dn. 31.01 2011r.
5. Statut Gimnazjum.

ZAPIS ZE STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE
Zasady rekrutacji uczniów
§ 60


1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się :
z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego  gimnazjum,
• na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami;

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów:
• kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
• kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
• kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych;

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2;


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
   
     

 
 

Zespół Szkół Nr 5 im.Unii Europejskiej, 07-410 Ostrołęka, ul. Ks.F.Blachnickiego 5, tel.(029) 760-36-92 ; e-mail : ZS Nr 5