Strona główna arrow Pomoc przedmedyczna
Zespół Szkół Nr 5 | 19.12.2018.
ADRES SZKOŁY

Zespół Szkół Nr 5
im. Unii Europejskiej
07-410 Ostrołęka
ul. Ks.F.Blachnickiego 5
tel./fax (029)760-36-92

e-mail: ZS Nr 5

Strona główna
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Kwestionariusz liceum
Kwestionariusz gimnazjum
BIBLIOTEKA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Plan zajęć 2018/2019
Rozkład dzwonków
Kalendarz 2018/2019
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019
Ważne wydarzenia ZS 5
DYŻURY
Dyrekcja
Pedagog i psycholog
Sekretariat
Rada Rodziców
DOKUMENTY
Statut ZS Nr 5
Regulamin Dziennika Elektronicznego
WYCHOWAWCZE
Program wychow. III LO
Program wychow.Gim.Nr 5
Procedura ds frekwencji
INDYWIDUALNY TOK NAUKI
Wytyczne
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Liceum
Gimnazjum
PROJEKTY ZS5
Projekt Comenius
Zagrajmy o sukces
Pomoc przedmedyczna
Enjoy,explore and learn
EEGBL Liga Europejska Koszykówki
Projekt edukacyjny gimn
INFORMACJE
Osiągnięcia Liceum
Osiągnięcia Gimnazjum
Lista nauczycieli
STOWARZYSZENIE ZS5

WSAP
GOŚCIMY
Galeria zdjęć
GRA EDUKACYJNA
WARTO ZOBACZYĆ

Portal Unii Europejskiej


DODAJ DO ULUBIONYCH
 
 
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
POGODA
 
 
 
Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 5 w Ostrołęce Drukuj Wyślij znajomemu
28.02.2012.

Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

1. Ustawa o z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(t.j.Dz.U.2004r.Nr 256,poz.2572 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych studiów , publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2004r. Nr 26, poz. 232 ze zm.)
4. Zarządzenie Kuratora Mazowieckiego nr 12 z dn. 31.01 2011r.
5. Statut Gimnazjum.

ZAPIS ZE STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE
Zasady rekrutacji uczniów
§ 60


1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się :
z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego  gimnazjum,
• na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami;

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów:
• kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
• kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
• kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych;

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2;


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
   
     

 
 

Zespół Szkół Nr 5 im.Unii Europejskiej, 07-410 Ostrołęka, ul. Ks.F.Blachnickiego 5, tel.(029) 760-36-92 ; e-mail : ZS Nr 5