Strona główna arrow Projekt edukacyjny gimn
Zespół Szkół Nr 5 | 21.06.2019.
ADRES SZKOŁY

Zespół Szkół Nr 5
im. Unii Europejskiej
07-410 Ostrołęka
ul. Ks.F.Blachnickiego 5
tel./fax (029)760-36-92

e-mail: ZS Nr 5


REKRUTACJA 2019/2020

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Kwestionariusz liceum
Strona główna
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

BIBLIOTEKA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Plan zajęć 2018/2019
Rozkład dzwonków
Kalendarz 2018/2019
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019
Ważne wydarzenia ZS 5
DYŻURY
Dyrekcja
Pedagog i psycholog
Sekretariat
Rada Rodziców
DOKUMENTY
Statut ZS Nr 5
Zmiany w statucie ZS Nr 5
Regulamin Dziennika Elektronicznego
WYCHOWAWCZE
Program wychow. III LO
Program wychow.Gim.Nr 5
INDYWIDUALNY TOK NAUKI
Wytyczne
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Liceum
Gimnazjum
PROJEKTY ZS5
Projekt Comenius
Zagrajmy o sukces
Pomoc przedmedyczna
Enjoy,explore and learn
EEGBL Liga Europejska Koszykówki
Projekt edukacyjny gimn
INFORMACJE
Osiągnięcia Liceum
Osiągnięcia Gimnazjum
Lista nauczycieli
STOWARZYSZENIE ZS5

GOŚCIMY
Galeria zdjęć
WARTO ZOBACZYĆ

Portal Unii Europejskiej


DODAJ DO ULUBIONYCH
 
 
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
POGODA
 
 
 
Projekt edukacyjny gimnazjum Drukuj Wyślij znajomemu
05.09.2016.

Credo pedagogiczne Johna Deweya
 
„Pierwsze zadanie szkoły polega
na zaprawianiu dzieci do wspólnego
działania i wzajemnej pomocy w życiu,
na zaszczepianiu im poczucia wzajemnej
zależności i na dopomaganiu im praktycznie
do stwarzania warunków dla wprowadzania
w czyn tego nastawienia.”


Słowem wstępu

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046) z nowym rokiem szkolnym 2016/2017 ruszyła realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum, do którego przystąpienia zobowiązani zostali wszyscy uczniowie, realizujący kształcenie na wymienionym poziomie edukacyjnym.

Czym jest projekt edukacyjny?

Zgodnie z art.21a w/w Rozporządzenia „ … projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.”

Dzięki metodzie projektu edukacyjnego, uczniowie w szczególności uczą się:

• podejmowania decyzji: sami wybierają lub doprecyzowują temat, problem do rozwiązania, sposób działania, źródła informacji itp., zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i celami projektu;
• poszukiwania: szukają sposobów zbadania i możliwości rozwiązania problemu;
• przedsiębiorczości i elastyczności: wytrwale i w przemyślany sposób dążą do realizacji założonego planu pracy; gdy pojawiają się poważne przeszkody starają się je przezwyciężyć lub modyfikują swoje działanie w wyniku dyskusji w grupie i konsultacji z nauczycielem prowadzącym projekt.
• prezentowania swojej pracy innym: przygotowują i przeprowadzają publiczną prezentację projektu.
• oceniania pracy swojej i innych: oceniają swoje wysiłki i ich ostateczny efekt (z punktu widzenia „kryteriów sukcesu”, określonych wcześniej wspólnie z nauczycielem).

Metoda projektu edukacyjnego daje możliwość dużej swobody w wyborze sposobów działań, zarówno przez nauczyciela, jak i zespołu uczniów, a podstawowym celem jest kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, szacunek do siebie i innych, kreatywność, oraz pracy zespołowej.

Zapraszam, do zapoznania się z Zasadami i warunkami realizacji projektu edukacyjnego Gimnazjum nr 5 w Ostrołęce oraz pozostałymi dokumentami, które są wymagane w pracy nad projektem. Zostały one przygotowane przez zespół nauczycieli: Renatę Gołębiewską, Magdalenę Kordowską, Joannę Chodkowską i Danutę Bartczuk, a następnie przedstawione i zatwierdzone na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 04 listopada 2010 roku. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do wychowawców klas.

Tematy dostępnych projektów i nauczycieli-opiekunów będą podane do wiadomości uczniów w szkole u wychowawców klas, na tablicach informacyjnych oraz stronie www do 31 października 2016 roku


Sylwia Chludzińska
Koordynator  merytoryczny  projektu


Powyższe informacje na temat metody projektów edukacyjnych zostały zaczerpnięte z materiałów zamieszczonych w poradnikach: „Metoda projektów w gimnazjum” Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając, „Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne” Jacka Strzemiecznego dostępnych na stronie http://www.ore.edu.pl/


„Dekalog” nauczyciela pracującego metodą projektu

1/ wspieraj, a nie wyręczaj swoich uczniów,
2/ pozwól uczniom poczuć się „właścicielami” wykonywanego projektu,
3/ pobudzaj ich do rozwijania swoich zainteresowań,
4/ zachęcaj do twórczego rozwiązywania problemów,
5/ zachęcaj do korzystania z różnych źródeł informacji,
6/ stwarzaj możliwości do dyskusji i negocjowania proponowanych rozwiązań,
7/ zachęcaj do analizy popełnionych błędów i wyciągania z nich wniosków na przyszłość,
8/ pamiętaj, że efekt pracy uczniów nie musi być całkowicie zbieżny z Twoim początkowym wyobrażeniem o nim,
9/ pomagaj uczniom rozwiązywać pojawiające się problemy i konflikty w grupie,
10/ współpracuj z innymi nauczycielami, gdyż każdy projekt, nawet przedmiotowy, ma pewien wymiar interdyscyplinarny.

„Dekalog” uczniów wykonujących projekty w zespole
1/ współpracując w zespole możesz osiągnąć więcej niż pracując sam,
2/ projekt jest przedsięwzięciem Twoim i Twojego zespołu – przyjmijcie odpowiedzialność za jego wykonanie i efekty,
3/ ustalenie ostatecznego tematu projektu powinno być efektem negocjacji pomiędzy zespołem, a nauczycielem prowadzącym projekt,
4/ dyskutujcie nad sposobem wykonania projektu – mogą pojawić się ciekawe i twórcze pomysły,
5/ jeżeli uważasz, że masz dobry pomysł – przekonaj grupę, wykorzystując racjonalne argumenty,
6/ rozdzielajcie zadania do wykonania wykorzystując mocne strony, predyspozycje i zainteresowania członków zespołu,
7/ zbierając potrzebne informacje korzystajcie z różnych źródeł, jeżeli tego wymaga projekt prowadźcie badania również poza szkołą,
8/ cały zespół odpowiada za realizację projektu – każdy powinien wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków,
9/ dbajcie o dobrą atmosferę pracy w zespole – w przypadku konfliktów szukajcie satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań, sami lub z pomocą nauczyciela,
10/ nawet najlepszy projekt nie ma szans na uznanie, jeżeli nie jest dobrze zaprezentowany – wykorzystajcie różne pomysły prezentując efekty swojej pracy.

Uczestnicząc w projekcie edukacyjnym Uczniowie w szczególności uczą się:
• podejmowania decyzji: sami wybierają lub doprecyzowują temat, problem do rozwiązania, sposób działania, źródła informacji itp., zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i celami projektu;
• poszukiwania: szukają sposobów zbadania i możliwości rozwiązania problemu;
• przedsiębiorczości i elastyczności: wytrwale i w przemyślany sposób dążą do realizacji założonego planu pracy; gdy pojawiają się poważne przeszkody starają się je przezwyciężyć lub modyfikują swoje działanie w wyniku dyskusji w grupie i konsultacji z nauczycielem prowadzącym projekt.
• prezentowania swojej pracy innym: przygotowują i przeprowadzają publiczną prezentację projektu.
• oceniania pracy swojej i innych: oceniają swoje wysiłki i ich ostateczny efekt (z punktu widzenia „kryteriów sukcesu”, określonych wcześniej wspólnie z nauczycielem).

O czym warto pamiętać
• projekt może być sposobem na osiaganie celów zawartych w podstawie programowej;
•tematyka projektów powinna być zaczerpnięta z otaczającej rzeczywistości ucznia;
• stawiajmy na samodzielność uczniów w formułowaniu lub doprecyzowaniu tematyki projektu;
• projektujmy realnie – ustalajmy możliwe do realizacji kryteria sukcesu;
• uczmy sie krok po kroku - zaczynajmy od małego projektu, przechodźmy do dużego w miarę możliwości;
• projekt powinien być dla każdego ucznia – każdy uczeń może wykonać zadanie w zespole projektowym;
• zmieniajmy role nauczyciela
• proces tworzenia projektu jest tak samo ważny jak efekt końcowy (a może ważniejszy)
• zadbajmy o publiczna prezentacje – uczniowie powinni uczyć się jak prezentować w interesujący sposób efekty swojej pracyProjekt edukacyjny-zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metodPodsumowanie

•Projekt jest dla każdego ucznia.
•Projekt pozwala realizować podstawę programową.
•Problemy projektowe powinny być bliskie uczniom, realne.
•Jeśli nie mamy doświadczeń w projektach, zaczynajmy od małych –uczmy się krok po kroku

PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA POWINNA ZAWIERAĆ : cel ogólny( uczeń umie, działa, cel praktyczny(-działania)-prezentacje

Cele edukacyjne formułowane przez nauczyciela, najczęściej powiązane z podstawą programową – nauczyciel określa je w odniesieniu do wybranego wspólnie z uczniami głównego problemu. Cele edukacyjne określają, czego uczniowie się dowiedzą, co nauczą się robić lub jakie predyspozycje rozwiną podczas realizacji projektu. Na przykład projekt stworzenia słownika slangu młodzieżowego ma na celu, by uczniowie nauczyli się sprawnie posługiwać oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny; poznali granice stosowana slangu młodzieżowego, co odpowiada wymaganiu szczegółowemu III.2.2 podstawy programowej języka polskiego. Cele praktyczne wyznaczające kierunki działań poszczególnych zespołów projektowych. Uczniowie z pomocą nauczyciela przedstawiają je w kategoriach rezultatów, które chcą osiągnąć:
- przygotowanie mapy gminy i opisów miejsc wartościowych dla rekreacji,
- zapisy wywiadów ze starszymi mieszkańcami gminy oraz wykonanie kopii otrzymanych od nich zdjęć dokumentujących warunki życia w okresie PRL
Kluczowe dla powodzenia projektu jest to, by uczniowie, wypracowując cele, odkryli sens własnych działań i wiedzieli, co chcą osiągnąć i jak to zrobić.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
   
     

 
 

Zespół Szkół Nr 5 im.Unii Europejskiej, 07-410 Ostrołęka, ul. Ks.F.Blachnickiego 5, tel.(029) 760-36-92 ; e-mail : ZS Nr 5