III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka
ul.
Ks. F.Blachnickiego 5

 

Telefon: 29 760 36 92
Fax: 29 760 36 92

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.3lo.com.pl

 

Organ prowadzący
Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka. (http://bip.um.ostroleka.pl/)
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dyrekcja:
mgr Tyszka Robert - Dyrektor szkoły
mgr Oleksiak Ewa - Wicedyrektor szkoły
mgr Krupa Marzena - Wicedyrektor szkoły


Organa szkoły:
Dyrektor Szkoły
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

Statut szkoły: zobacz statut

Regulamin dziennika elektronicznego:
zobacz regulamin

Sprawozdania finansowe za 2018 rok: zobacz sprawozdania

Informacja o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli: zobacz oferty pracy


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Kliknij na listę wszystkich usług według podziału terytorialnego i wybierz odpowiednie województwo a następnie powiat, miasto lub gminę, wybierz pismo ogólne do urzędu i tam znajdziesz naszą Elektroniczną Skrzynkę Podawczą


Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP.
Pisma, podania można dalej wnosić w formie tradycyjnej: papierowej - osobiście w Jednostce lub listownie natomiast wybór należy do Interesanta.

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela
ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.
Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Poradnik Interesanta
W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP (usługa będzie udostępniona wkrótce przez ePUAP) - czyli zestawu infomacji indentyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą dysponentem konta na ePUAP, który zastał w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego

 


 

 

Deklaracja dostępności

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Ostrołęce: www.3lo.com.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Adam Parzych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kontakt telefoniczny/fax : +48 29 7603692. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać wglądu do informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, ze wskazaniem, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z roszczeniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, wraz z podaniem terminu realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania informacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2018-14-11.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

07-410 Ostrołęka, ul. Ks. F. Blachnickiego 5
Tel.: +48 29 7603692
Faks: +48 29 7603692
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.3lo.com.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły posiada 8 wejść (jedno główne i jedno dodatkowe od strony ulicy Sucharskiego, trzy od ulicy Blachnickiego, trzy od ulicy Pileckiego).  Na stałe używane są trzy wejścia:  jedno wejście główne od ul. Sucharskiego, jedno wejście do szatni od ulicy Pileckiego i wejście na halę sportową od  ul. Blachnickiego. Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego budynku, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła dysponuje toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych (dolny korytarz i sala gimnastyczna), nie posiada natomiast wind dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się od strony ulicy Blachnickiego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, ul. Ks. F. Blachnickiego 5

NIP: 758-188-23-75, REGON: 551254691

tel/fax: +48 29 7603692 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.