Lp.

Tematyka

Termin

1.         

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

29.08.2019

2.         

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej (Dziennik Vulcan)

09.09.2019

3.         

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (Plan Nadzoru, Program Wychowawczo-Profilaktyczny)

12.09.2019

4.         

Zebrania z rodzicami

17.09.2019

5.         

Próbna ewakuacja szkoły

wrzesień 2019

6.         

Szkolenie RP nt. „Kompetencje kluczowe”

październik 2019

7.         

Zagrożenia w kl. III LO

18.11.2019

8.         

Zebrania z rodzicami

18.11.2019

9.         

Próbne matury w kl. III LO

listopad 2019

10.       

Sprawdziany dyrektorskie kl. I po Gimnazjum i kl. II LO

09,10.12.2019

11.       

Wystawienie ocen śródrocznych w kl. III LO

11.12.2019

12.       

Posiedzenie klasyfikacyjne kl. III LO

18.12.2019

13.       

Zebrania z Rodzicami kl. III LO

18.12.2019

14.       

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w kl. I i II

19.12.2019

15.       

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w kl. I i II LO

13.01.2020

16.       

Posiedzenie Klasyfikacyjne RP dla kl. I i II LO

20.01.2020

17.       

Zebrania z Rodzicami

22.01.2020

18.       

Posiedzenie Podsumowujące RP

30.01.2020